Wersje językowe: PL EN

13.10.2017 Inauguracja cyklu „eksponat miesiąca”

Odsłonięcie nowopozyskanego eksponatu, steru kierunku z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Fot. Mikołaj Bujak

Odsłonięcie nowopozyskanego eksponatu, steru kierunku z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Fot. Mikołaj Bujak

Muzeum II Wojny Światowej uroczyście zainicjowało cykl „eksponat miesiąca”. W ramach tej serii co miesiąc będziemy prezentować Państwu wyjątkowy eksponat, którego na co dzień nie można zobaczyć na naszych wystawach.

Wydarzenie otworzył Sekretarz Stanu w MKiDN, Minister Jarosław Sellin, który przedstawił zebranym najnowszy nabytek placówki – ster kierunku pochodzący z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Pozyskanie tego eksponatu zawdzięczamy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a szczególnie Wiceministra Kultury, Pana Jarosława Sellina. Zebranych gości powitał Wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Tomasz Gliniecki i Kierownik Odziału MIIWŚ - Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Mariusz Wójtowicz-Podhorski, który był zaangażowany w proces pozyskania eksponatu.

Od dziś, w ramach cyklu „eksponat miesiąca”, w Muzeum można podziwiać ster kierunku samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL 23 Karaś, zaprojektowanego na początku lat 30. XX wieku, używanego między innymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego i kampanii wrześniowej 1939. Prezentowany eksponat jest jedynym zachowanym niemal w całości i w oryginalnej kolorystyce sterem kierunku Karasia. Na sterze widoczna jest biało-czerwona szachownica, znak rozpoznawczy  polskiego lotnictwa wojskowego oraz  fragmenty napisu oznaczającego model samolotu.

Eksponat miesiąca prezentowany jest głównym hallu Muzeum, tj. na poziomie -1, tuż za głównym wejściem.

10.10.2017 Spotkanie w Państwowym Archiwum Republiki Kazachstanu

dr. Karol Nawrocki z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty

dr. Karol Nawrocki z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty Na stole część z odtajnionych niedawno akt archiwalnych

Podobnie, jak inne muzea, tak i nasze stara się docierać do nowych i nieznanych źródeł archiwalnych. Niezwykle owocne w tym zakresie okazało się spotkanie pracowników gdańskiego Muzeum z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty.

Spotkanie miało miejsce w dniu 9 października br., a delegacji Muzeum przewodniczył Dyrektor dr Karol Nawrocki. Podczas wizyty w kazachstańskim archiwum delegowani zapoznali się wstępnie z niedawno odtajnionym dokumentami dotyczącymi m.in. historii Polaków w Kazachstanie, w tym związanymi z ich sowiecką deportacją do Kazachstanu w 1936 roku, z formowaniem się Armii gen. Władysława Andersa, jak i z powojenną repatriacją Polaków.

Przeprowadzone rozmowy pozwoliły na podjęcie wstępnych ustaleń w zakresie dalszej współpracy. Omówiono także projekt wydania wspólnej publikacji naukowej, jak i stażów naukowych.

Spotkanie w Państwowym Archiwum Republiki Kazachstanu było jednym z wielu z zaplanowanych podczas delegacji zagranicznej spotkań w archiwach i muzeach.

06.10.2017 Zmieniając perspektywę

Zmieniając perpektywę

Zmieniając perpektywę

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno-teatralnym Zmieniając perspektywę organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej. Projekt podejmuje wybrane wątki historii II Wojny Światowej, które zostaną przybliżone uczestnikom w ramach warsztatów historycznych prowadzonych przez edukatorów z Muzeum II Wojny Światowej.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty teatralne, umożliwiające uczestnikom nabycie podstawowych kompetencji scenicznych oraz zapoznanie się z umiejętnościami aktorskimi. W ostatniej fazie projektu uczestnicy będą przygotowywani do realizacji spektaklu poprzez twórczą współpracę z zespołem, podczas licznych prób, który zostanie wystawiony na profesjonalnej scenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w poniedziałki, czwartki i piątki. Czas trwania jednorazowych zajęć to dwie godziny zegarowe. Czas realizacji projektu: 06.10.17 – 30.11.17 r.

Zasady rekrutacji uczestników:
• Rekrutacja uczestników na zajęcia rozpocznie się 06.10.2017 r. i będzie trwała do 11.10.2017r.
• Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest ukończenie dziewiątego roku życia i złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji wyrażającej chęć uczestnictwa dziecka w projekcie drogą mailową na adres: m.gajewska@muzeum1939.pl w terminie do 11.10.2017 r. włącznie, a następnie wypełnienie kolejnych etapów rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
- złożenie wstępnej deklaracji chęci wzięcia udziału w projekcie Zmieniając perspektywę wraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika
- wypełnienie i odesłanie na podany adres mailowy formularza zgłoszeniowego, który zostanie przesłany do kandydata po przyjęciu zgłoszenia wstępnego
- wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu
- oświadczenie, że stan zdrowia dziecka lub podopiecznego umożliwia udział w warsztatach
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
- wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zajęć, prób i premiery spektaklu oraz bezpłatnego wykorzystania tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań video na stronie internetowej oraz funpage Muzeum II Wojny Światowej na portalu Facebook w celu informacji i promocji projektu.

• Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wstępna ocena gotowości i predyspozycji dziecka do wzięcia udziału w projekcie, której wystawienie zastrzega sobie organizator.
• W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z uczestnikiem.

 

03.10.2017 „Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

„Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

„Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

Zmiany, jakie zachodzą w pamięci zbiorowej po upływie siedemdziesięciu lat od zakończenia drugiej wojny światowej powodują potrzebę pogłębienia refleksji na temat ich podłoża, uwarunkowań i konsekwencji. Przemijający czas widoczny jest szczególnie w coraz mniejszej liczbę świadków wojny. Pamięć oparta na wspomnieniach świadków, przekazywana najbliższym, czyli pamięć komunikacyjna, ustępuje miejsca pamięci kulturowej. To właśnie kultura staje się miejscem tworzenia zbiorowego obrazu wojny. Wielość nośników pamięci oraz pojawiające się nowe prądy kulturowe powodują, iż obraz ten staje się coraz bardziej różnorodny.

Organizatorzy konferencji Pamięć i wojna. Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji dostrzegli szereg nośników pamięci, które obecnie mają bezpośredni wpływ na kształtowanie świadomości historycznej Polaków, takich jak literatura, film, muzea, rekonstrukcje historyczne, piosenka, komiks, gry komputerowe czy odzież patriotyczna. Pierwsze trzy były już analizowane w projekcie badawczym FWPN, UAM oraz Uniwersytetu w Kilonii: Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), zakończonym tomem zbiorowym Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech, który stał się inspiracją do dalszego pogłębiania badań. Wzrost ważności tych ostatnich nośników, związanych bardziej z kulturą popularną, jest jednym z wyrazów antropologizacji pamięci, która to stara się pokazać wojnę od strony przeżyć i odczuć ludzi. Stworzenie wrażenia emocjonalnej bliskości i jednocześnie dramatycznego napięcia powstałego dzięki wrażeniu współodczuwania niekiedy wymaga uproszczeń, co wiąże się często z zagorzałą dyskusją badaczy pamięci.

Planowana konferencja będzie również płaszczyzną stwarzającą okazję dla porównania zmian w pamięci zbiorowej w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Rosji. Kultura pamięci o II wojnie światowej w tych trzech krajach różni się diametralnie, co wynika zarówno z przyczyn politycznych, jak i odmienności kulturowych. Z referatami wystąpią prelegenci z trzech wspomnianych wyżej państw. Celem obrad ma być wyszczególnienie podobieństw i różnic obrazu wojny w pamięci kulturowej kreowanej przez różne nośniki pamięci, a także porównanie współczesnego obrazu wojny w Polsce, Niemczech i Rosji. Kwestie te są szczególnie warte uwagi, gdy zestawimy pamięć oficjalną Polaków będącą pamięcią ofiar i tę niemiecką naznaczoną odpowiedzialnością sprawców. Natomiast w pamięci biograficznej, czyli w tzw. sferze prywatnej oba narody utożsamiają się z pamięcią ofiar. Tym bardziej jako ofiary wojny widzą siebie Rosjanie.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB (KLIKNIJ TU)

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Karol Nawrocki

Dyrektor Muzeum Historii Polski
Robert Kostro

Kierownik Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM

Zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

WOJNA I PAMIĘĆ. PAMIĘĆ KULTUROWA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ W POLSCE, NIEMCZECH I ROSJI.

Konferencja odbędzie się dnia 16 października 2017 r.
godz. 10.00 - 20.00
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Plac Bartoszewskiego 1

WSTĘP WOLNY

PROGRAM:

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

10.15 – REFERAT INAUGURACYJNY
Architektura i pamięć – projektowanie muzeów oraz ekspozycji poświęconych historii II wojny światowej
(Mirosław Nizio, Nizio Design International)

10.45-12.00 – PANEL I

II wojna światowa na wystawie stałej Muzeum Historii Polski
(Robert Kostro, Muzeum Historii Polski)

Obraz II wojny światowej na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
(dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: perspektywy i wyzwania
(dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański)

12.00-12.30 – DYSKUSJA

13.30-15.30 – PANEL II

Muzeum i testament. Jak tworzą nas umarli i my umarłych?
(prof. dr hab. Karl Josef Pazzini, prof. em., Uniwersytet w Hamburgu)

Memuaryzacja narodowego socjalizmu we Freiburgu
(prof. dr hab. Bernd Martin, prof. em., Uniwersytet we Freiburgu)

Wielka Wojna Ojczyźniana w sowieckiej i postsowieckiej polityce symbolicznej: funkcje miejsca pamięci
(dr hab. Aleksiej Wasiliew, prof. IEŚW, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
w Moskwie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

Spory o pamięć – wokół polskich filmów fabularnych o II wojnie światowej
(dr Amelia Korzeniewska, Towarzystwo Naukowe im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

Obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej we współczesnym kinie rosyjskim
(dr Wiktoria Wasiliewa, Szkoła Kulturoznawstwa Narodowego Badawczego Uniwersytetu „Wyższa Szkoła Ekonomiczna” w Moskwie)

15.30-16.00 – DYSKUSJA

16.00-16.30 – przerwa kawowa

16:30-18:30 – PANEL III

Pamięć wojny zapisana w snach (dr hab. Stefan Bednarek, prof. em. UWr., Uniwersytet Wrocławski)

Rosyjsko-polskie projekty dotyczące zachowywania pamięci o wojnie na terenie byłych Prus Wschodnich
(Anton Zheriagin, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Trasa Pamięci Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: idea, doświadczenia, projekty
(Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera)

II wojna światowa w pamięci lokalnej i muzealnej narracji na przykładzie wystawy Losy Szamotulan i ich rodzin w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)
(Michalina Janaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach)

II wojna światowa w pamięci trzech pokoleń mieszkańców Baranowicz (Białoruś)
(Joanna Dworzecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18.30-19.00 – DYSKUSJA

19.00 – PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Organizatorami konferencji są:

Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Wydział Historyczny UAM, Grupa Badań Nad Pamięcią Zbiorową w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Badań Muzealnych i Dziedzictwa

Osoba do kontaktu:
Aleksander Masłowski – rzecznik prasowy MIIWŚ
tel. +48 606 862 598
rzecznik@muzeum1939.pl

27.09.2017 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

28 września 2017 zapraszamy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Organizatorzy:
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

dr Karol Nawrocki: dyrektor MIIWŚ w Gdańsku
prof. Jerzy Grzywacz: prezes Okręgu Pomorskiego ŚZ ŻAK
dr Marek Lasota: dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Miejsce i czas:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. W. Bartoszewskiego 1
28 września 2017 r. (poziom -3; cz. 1: sala konferencyjna, cz. 2: sala kinowa)
godz. 10.30–14.30

Program:
10.30 – „O Panie, któryś jest na niebie” (modlitwa obozowa Armii Krajowej)

10.35 – przywitanie Gości (i prowadzenie uroczystości) dr Tomasz Szturo (MIIWŚ)

10.40 – okolicznościowe wystąpienie dr. Karola Nawrockiego (dyrektora MIIWŚ)

10.50 – wystąpienie prof. Jerzego Grzywacza (prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZ ŻAK) „Zawiszacy – najmłodsza grupa Szarych Szeregów w walce o wolną Polskę”

11.05 – „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” (Kołysanka Leśna Armii Krajowej)

11.10 – wystąpienie Pana Eugeniusza Wrochny (żołnierza AK, Okręg kielecko-radomski) „Rozbicie więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 r.”

11.25 – „Naprzód do boju Żołnierze!” (hymn Armii Krajowej)

11.30 – uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum AK w Krakowie i MIIWŚ w Gdańsku (dr Karol Nawrocki, dr Marek Lasota)

11.40 – wykład dr. Marka Lasoty (Muzeum AK w Krakowie): „Podziemne Wojsko okupowanej Polski (Służba Zwycięstwu Polski/Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa)”

12.20 – zakończenie uroczystości oficjalnych (dr Karol Nawrocki, dyrektor MIIWŚ)

12.25 – zaproszenie młodzieży trójmiejskich szkół im. Armii Krajowej na film „Wyklęty” (dr Marek Szymaniak MIIWŚ)

12.30 – uroczysty obiad dla Gości (poziom 4); projekcja filmu „Wyklęty” dla młodzieży, wstęp przed filmem dr Marek Szymaniak (MIIWŚ): sala kinowa poziom -3

14.30 – wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

14.40 – pożegnanie.

Obchody 78. rocznicy

powstania Polskiego Państwa Podziemnego

w Muzeum  II Wojny Światowej

w Gdańsku

26.09.2017 Projekcja filmów "The Unconquered" ("Niezwyciężeni") i "Wielka droga"

"The Unconquered" ("Niezwyciężeni")

"The Unconquered" ("Niezwyciężeni")

27 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprezentuje dwa wyjątkowe filmy - „The Unconquered” i „Wielka droga”.

„The Unconquered” (polski tytuł „Niezwyciężeni”) to krótka animacja o współczesnej historii Polski. Film, stworzony na zamówienie IPN, powstał w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Ten krótki, nowoczesny film podkreśla rolę jaką odegrała Polska w II wojnie światowej oraz ukazuje nasz wkład w obalenie ustroju komunistycznego. Film jest skierowany także do widza zagranicznego, nieznającego polskiej historii najnowszej.

Treści pokazane w „Niezwyciężonych” mają swoje rozwinięcie na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i w projektach edukacyjnych.

„Wielka droga” (czas trwania 87 min.) to polsko-włoski film fabularny z 1946 roku. Został wyprodukowany przez Ośrodek Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego. W tworzeniu obrazu brała udział plejada gwiazd polskiego przedwojennego kina. Film powstawał w jednym z największych studiów filmowych na świecie, rzymskim „Cinecittà”. W filmie znalazły się także zdjęcia dokumentalne z 1939 roku i lat następnych (m. in. z Bitwy o Monte Cassino).

Ze względu na pokazanie prawdy historycznej w gorącym powojennym okresie ten atrakcyjny fabularnie i wizualnie, kręcony z rozmachem obraz nie mógł być wyświetlany w komunistycznej Polsce. Dyskwalifikowało go jednoznaczne przesłanie: Polacy wyrwali się z sowieckich łagrów, by walczyć z Niemcami u boku aliantów; aby wrócić do wolnej Ojczyzny przyjdzie im być może znów walczyć.

Główni bohaterowie to Adam i Irena, którzy poznali się jeszcze przed wojną we Lwowie (usłyszymy tu bałak, czyli przedwojenną lwowską gwarę). Wrzesień 1939 zniszczył ich nadzieje i plany – trafili do łagrów. Formowanie oddziałów gen. Andersa jest dla nich ratunkiem z otchłani, spotykają się ponownie. Ich pełne zwrotów losy związane są z szlakiem II Korpusu.

Film był przez wiele dziesięcioleci kompletnie nieznany polskiemu widzowi, choć był chętnie oglądany w wielu krajach. Obecnie mamy możliwość poznać to stare-nowe dzieło i wspólnie przeżyć losy bohaterów oglądane na dużym ekranie.

22.09.2017 Błędy na wystawie głównej. Weterani protestują

14 września br. do Muzeum wpłynęło pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym jego prezes, prof. dr hab. Leszek Żukowski, wyraził swój protest przeciw obecności w treści wystawy głównej nieprawdziwej informacji o liczebności oddziałów podziemnej Armii Krajowej. Oto treść listu:

Czuję się w obowiązku zaprotestować przeciwko umieszczeniu w ekspozycji muzealnej kłamliwego tekstu oceniającego szeregi podziemnej Armii Krajowej na 35-40 tys. żołnierzy. Powszechnie wiadomo, że siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego liczyły ok. 380-400 tys. żołnierzy- ochotników i stanowiły największą formację ruchu oporu w okupowanej Europie. W roku 1944 tylko w partyzanckich oddziałach leśnych walczyła z bronią w ręku podana przez Was liczba żołnierzy.

Prosimy o natychmiastowe sprostowanie błędów oraz wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec winnych rażącego zaniedbania. Ponadto dodajemy, że znaczna część oddziałów Batalionów Chłopskich oraz część sił NSZ podporządkowała się strukturom AK.

Jest nam przykro, że na błąd w ekspozycji zwracają uwagę głównie odwiedzający Muzeum.

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
prof. dr hab. Leszek Żukowski

Odpowiedzi na pismo udzielił 18 września br. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki pisząc:

Szanowny Panie Prezesie,

Jako zawodowy historyk i dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nie mam żadnych wątpliwości w sprawie absolutnie wyjątkowej roli, jaką odgrywała Armia Krajowa w walce toczonej z okupantami ziem polskich, w obronie niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowy fenomen AK przejawiał się nie tylko w wielości form prowadzonej przez nią walki, daleko wykraczającej poza działania zbrojne (wywiad, propaganda, łączność, legalizacja, szkolenie kadr), ale wyrażał się również w jednoczeniu w jej ochotniczych szeregach różnych formacji zbrojnych reprezentujących rozproszone struktury konspiracyjne. Dowództwu ZWZ-AK podporządkowywały się zarówno setki lokalnych grup i oddziałów, jak i struktury wojskowe o charakterze ogólnokrajowym, stanowiące ramię zbrojne polskich niepodległościowych podziemnych sił politycznych: Bataliony Chłopskie (ludowcy), Gwardia Ludowa Wolność, Równość, Niepodległość (socjaliści), czy Narodowa Organizacja Wojskowa (narodowcy). Ten fakt posiada ogromne znaczenie w szacowaniu stanów osobowych podporządkowanej rządowi polskiemu na uchodźstwie konspiracyjnej armii Polskiego Państwa Podziemnego. Pozwala on na stwierdzenie, iż w pierwszej połowie 1944 r. scalona Armia Krajowa liczyła ponad 350 tysięcy żołnierzy (w tym ok. 10 tys. oficerów).

Niestety przygotowanej właśnie w ten sposób pełnej informacji o stanach osobowych służby czynnej Sił Zbrojnych w Kraju, rzeczywiście zabrakło na oprotestowanym przez Pana Prezesa fragmencie ekspozycji stałej w MIIWŚ w Gdańsku. Mało tego, jest on pozbawiony również informacji o ponad trzystu skoczkach spadochronowych („cichociemnych"), którzy byli zrzucani na teren okupowanej Polski, jako świetnie wyszkolone wsparcie kadrowe szeregów Armii Krajowej. Wreszcie, zabrakło tu także miejsca na podkreślenie wyjątkowości AK, podanie przykładów wyróżniających tę formację na tle innych wojsk podziemnych czasu okupacji niemieckiej.

W pełni podzielam więc Pańskie krytyczne zdanie w sprawie treści tablicy poświęconej silom zbrojnym podziemnego państwa polskiego, umieszczonej w sekcji, gdzie opowiada się o konspiracji wojskowej na terenie okupowanej przez Niemców Europy. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, iż w tej części wystawy stałej, Armia Krajowa powinna zajmować miejsce szczególne, jako podziemne wojsko prowadzące walkę z okupantem na „skalę niespotykaną w innych okupowanych krajach Europy". Wyrazem takiego właśnie potraktowania polskiego wysiłku zbrojnego w kraju poddanym zbrodniczemu niemieckiemu totalitaryzmowi, powinno być wyraźne i jak najbardziej precyzyjne wyeksponowanie liczby żołnierzy wchodzących w skład scalonego polskiego wojska podziemnego - zbrojnego ramienia Polski Walczącej. Mało tego, uważam również, że ta informacja powinna pojawić się nawet w sytuacji, kiedy opis dotyczyłby szacunków odnoszących się tylko do liczby uzbrojonych żołnierzy operujących w partyzanckich oddziałach leśnych. Tytuł krytycznie recenzowanego przez Pana tekstu („Partyzantka polska. Siły zbrojne podziemnego państwa"), nie pozwala jednak na uznanie, iż z taką sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. W związku z powyższym w pełni uznaję zasadność sformułowanego przez Pana Prezesa protestu.

Ta sprawa była mi już zresztą znana wcześniej. Stanowi ona jeden z wielu przykładów szerszego problemu, który sprowadza się do wielokrotnie publicznie sygnalizowanej już przeze mnie potrzeby wprowadzenia zmian na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Pragnę Pana również zapewnić o podjęciu przeze mnie zdecydowanych kroków zmierzających do wprowadzenia sugerowanych między innymi przez Pana koniecznych zmian na wystawie stałej. Nie chcąc być gołosłownym, chciałbym poinformować o powołaniu przeze mnie jako dyrektora MIIWS w Gdańsku Zespołu ds. ewaluacji wystawy stałej. Jego zadaniem jest m.in. przygotowanie nowej treści tablicy w miejscu, gdzie opowiadana jest historia Armii Krajowej, niespotykanego nigdzie indziej fenomenu wojskowego z okresu II wojny światowej.

Natomiast w odniesieniu do Pańskiej prośby dotyczącej „natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji personalnych wobec winnych rażącego zaniedbania" w postaci sprowadzenia szacunku dotyczącego liczebności sil zbrojnych podziemnego państwa na wiosnę 1944 r. do liczby 35-40 tys., muszę poinformować o braku takiej możliwości, bowiem autor tej części wystawy, dr Janusz Marszalec, nie jest już pracownikiem MIIWS.

Zmiany na wystawie stałej Muzeum, wśród nich również ta o której wspomina Pan Prezes, zostanie wprowadzona do końca grudnia 2017 r.

Z poważaniem
p.o. Dyrektor
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Karol Nawrocki

Materiały do pobrania

20.09.2017 Wystawa „Wojsko Polskie w obiektywie Henryka Poddębskiego"

Wystawa „Wojsko Polskie w obiektywie Henryka Poddębskiego"

Wystawa „Wojsko Polskie w obiektywie Henryka Poddębskiego"

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Karol Nawrocki

zaprasza na otwarcie wystawy czasowej
"Wojsko polskie w obiektywie Henryka Poddębskiego"

22 września 2017 (piątek)
godz. 11.00, sala wystaw czasowych (poziom -3)

Muzeum II Wojny Światowej
pl. W. Bartoszewskiego 1
Wejście główne: schody od strony placu

W zbiorach Muzeum II Wojny Światowej znajduje się kolekcja ponad 260 unikatowych zdjęć, wykonanych przez przedwojennego warszawskiego fotografa - Henryka Poddębskiego. Fotografie te są wyjątkowe, gdyż przedstawiają polskie oddziały pancerne, kawalerię, lotnictwo i jednostki saperskie na ostatnich ćwiczeniach przeprowadzonych tuż przed wybuchem II wojny światowej oraz ze względu na ich szczególne walory artystyczne. Ich wartość historyczną podnosi fakt, że zarówno przed wojną, jak i po jej zakończeniu, nie były one prezentowane szerszej publiczności.

20.09.2017 75-lat Narodowych Sił Zbrojnych

 75-lat Narodowych Sił Zbrojnych

75-lat Narodowych Sił Zbrojnych

Muzeum II Wojny Światowej wraz ze współorganizatorami zaprasza na uroczystości związane z 75-leciem Narodowych Sił Zbrojnych.

W programie m.in.
Prezentacja historyczna "Zarys działalności NSZ"
Występ uczniów SP 65 w Gdańsku

22 września 2017
godz. 19.00 (poziom -3)

Muzeum II Wojny Światowej
pl. W. Bartoszewskiego 1
Wejście główne: schody od strony palcu

20.09.2017 Spotkanie z Kajetanem Rajskim

Kajetan Rajski spotkanie w Muzeum II Wojny Światowej

Kajetan Rajski spotkanie w Muzeum II Wojny Światowej

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Karol Nawrocki

zaprasza na spotkanie z Kajetanem Rajskim
Od Armii Krajowej do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Prelekcja odbędzie się:
23 września 2017 r. (sobota)
godz. 16.00, sala kinowa (poziom -3)
Muzeum II Wojny Światowej
pl. W. Bartoszewskiego 1
Wejście główne: schody od strony placu

Kajetan Rajski – student prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, student teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Collegium Joanneum), redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski.