Wersje językowe: PL EN

21.12.2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uznaje postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymującego łączenie muzeów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uznaje postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymującego łączenie muzeów.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Należy przypomnieć również, że w uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd zwrócił uwagę, że wykonanie zarządzenia Ministra skutkowałoby utratą bytu prawnego przez dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej, co niewątpliwie jest skutkiem trudnym do odwrócenia i wysoce szkodliwym, jak również, iż dokonywanie połączenia (w tym prowadzenia niezbędnych dla tego procesu czynności przygotowawczych, takich jak inwentaryzacja, przy niezakończonych jeszcze pracach budowlanych), generowałoby nieuzasadnione przestoje na budowie i niepotrzebne, olbrzymie koszty.

Tymczasem, pełnomocnik Ministra, dr hab. Zbigniew Wawer, poinformował Dyrektora Muzeum, że mimo wydania ww. postanowienia przez WSA oraz bez względu na przytaczane przez Muzeum i Sąd konsekwencje, jakie wywoła wykonanie zarządzenia Ministra w sprawie połączenia, MKiDN nie czuje się związane postanowieniem WSA, albowiem nie jest ono jeszcze prawomocne. Takie samo stanowisko przedstawił w imieniu Ministra na posiedzeniu Rady Powierniczej Muzeum w dniu 16 grudnia 2016 r. wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN  Piotr Szpanowski. Tym samym MKiDN wyraziło wolę procedowania tak, jakby orzeczenia WSA nie było i kontynuowania  procesu połączenia instytucji kultury.

Należy  stwierdzić, że taka argumentacja jest sprzeczna z ideą ochrony tymczasowej przewidzianej przepisami ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma zapobiec właśnie zaistnieniu negatywnych konsekwencji wykonania aktu przed rozpoznaniem skargi na rzeczony akt. Podobnie wypowiada się orzecznictwo. Można w tym miejscu dla przykładu zacytować fragment uzasadnienia postanowienia

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2016 r., ( I SA/Gd 225/16)

w którym Sąd wyraźnie podkreśla, że: „Istotą postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji jest udzielenie stronie skarżącej ochrony tymczasowej polegającej na niedoprowadzeniu do wykonania decyzji do chwili wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, albowiem jej wykonanie może grozić wyrządzeniu skarżącemu szkody czy też spowodować trudne do odwrócenia skutki. Wniosek, że postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu może być wykonalne dopiero po jego uprawomocnieniu się, mogłoby doprowadzić do sytuacji, że jeszcze przed rozpoznaniem zażalenia na ww. postanowienie zaskarżona decyzja zostałaby wykonana, co w ocenie Sądu całkowicie niweczyłoby istotę ochrony tymczasowej udzielanej na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.”

Mając na uwadze powyższe, Muzeum uważa działania MKiDN za naruszające listopadowe orzeczenie WSA w Warszawie, jak również za nieznajdujące umocowania w prawie oraz szkodliwe zarówno dla samego Muzeum, jak i Skarbu Państwa.

Materiały do pobrania

16.12.2016 Posiedzenie Rady Powierniczej

Posiedzenie Rady Powierniczej Muzeum. Fot. Roman Jocher

Posiedzenie Rady Powierniczej Muzeum. Fot. Roman Jocher

16 grudnia 2016 r. w budynku Muzeum II Wojny światowej przy ul. Wałowej odbyło się posiedzenie członków Rady Powierniczej Muzeum. Do podstawowych zadań Rady należy pełnienie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Czyni to Radę i jej członków odpowiedzialnymi za właściwe funkcjonowanie Muzeum II Wojny Światowej. Rada zapoznała się z aktualną sytuacją Muzeum, sprawozdaniem z działalności Muzeum w roku 2016 r. oraz planami na kolejny rok.

Podczas spotkania członkowie zwiedzili również wystawę główną Muzeum oraz wystawę dla dzieci „Podróż w czasie".

Zgodnie z Regulaminem Rady Przewodniczący, prof. Bogdan Chrzanowski, przedstawił ocenę działalności Muzeum II Wojny Światowej w 2016 r., którą sformułowano na podstawie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej, informacji składanych przez dyrekcję Muzeum na posiedzeniach Rady w czerwcu i grudniu br., a także wizyt członków Rady w przyszłej siedzibie Muzeum.

Bardzo wysoko została oceniona praca zespołu Muzeum związana z budową gmachu oraz tworzeniem wystawy głównej, w tym fakt, iż prace budowlane i wykończeniowe, a także instalacja scenografii wystawy głównej znajdują się obecnie już w fazie końcowej.

Członkowie Rady Muzeum wyrazili uznanie dla zespołu Muzeum, który mimo obciążenia pracami inwestycyjnymi, nieprzerwanie prowadził bieżącą działalność merytoryczną, m.in. systematycznie rozbudowując zasób eksponatów, liczący obecnie ponad 40 tys. obiektów, a także podejmując liczne działania edukacyjne i popularyzatorskie.

Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach, Rada Powiernicza przyjęła bez zastrzeżeń przedstawione jej sprawozdania finansowe Muzeum II Wojny Światowej. W ocenie Rady Powierniczej Muzeum wykazuje się rzetelnością i dbałością w gospodarowaniu środkami, którymi dysponuje. Dokonywana jest regularna i szczegółowa analiza wydatków i ocena ich celowości. Pozwala to na odpowiedzialne planowanie ewentualnych zmian strategii działalności Muzeum, organizacji jego pracy oraz na racjonalne wykorzystywanie dostępnych środków. Rada pozytywnie ocenia te starania, które potwierdzają, w jej przekonaniu, że Muzeum na bieżąco identyfikuje ryzyko i monitoruje je, podejmując działania przemyślane i długofalowe.

Po zapoznaniu się z planami finansowymi na rok 2017, Rada Powiernicza wyraża natomiast głęboką obawę o przyszłe funkcjonowanie Muzeum II Wojny Światowej. Przewidziana przez MKiDN dotacja, której wstępny limit ustalony został na 11.428.000 zł, nie pozwala bowiem na prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, ani nawet na utrzymanie podstawowych funkcji technicznych nowego gmachu Muzeum. Co więcej, dotacja na planowanym przez Ministerstwo poziomie grozi techniczną degradacją tego wyjątkowego obiektu.

Członkowie Rady wyrazili też zaniepokojenie planami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidującymi połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, podtrzymując tym samym nasze stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dn. 17 czerwca 2016 r., dotyczącej kompromisu w sprawie planowanych przez Ministerstwo Kultury przekształceń instytucjonalnych. W ocenie członków Rady zapowiadane przez Ministerstwo zmiany spowodują poważne komplikacje organizacyjne, sparaliżują w praktyce bieżącą działalność Muzeum II Wojny Światowej, pociągną za sobą poważne straty finansowe, a także – wobec zapowiedzi wycofania darów i depozytów – doprowadzą do uszczuplenia zbiorów, uderzając tym samym w spoistość narracji wystawy głównej.

Rada Powiernicza nie widzi żadnego uzasadnienia dla negatywnej oceny działalności statutowej Muzeum i sposobu prowadzenia przezeń inwestycji budowlanej, które zostały sformułowane w Wystąpieniu pokontrolnym MKiDN z dn. 8 grudnia 2016 r. Oceny te wydają się tym bardziej zaskakujące, że podpisane pod nimi osoby nadzorowały wcześniej z ramienia Ministerstwa bieżącą działalność placówki, dysponowały pełną wiedzą na temat wszystkich aspektów jej funkcjonowania, a niejednokrotnie udzielały wręcz dyrekcji Muzeum konkretnych wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia inwestycji. Dziwi nas także, że Wystąpienie pokontrolne MKiDN całkowicie ignoruje pozytywne wyniki wielu wcześniejszych kontroli ministerialnych i zewnętrznych audytów działalności Muzeum II Wojny Światowej, w tym zwłaszcza dokonanego przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 r.

Rada Powiernicza w pełni podtrzymuje swą wysoką oceny rzetelności i profesjonalizmu dyrekcji Muzeum i całego zespołu muzealnego, zarówno w zakresie prowadzenia niezwykle trudnych i skomplikowanych prac budowlanych, prac nad wystawą główną, jak i na polu działalności bieżącej – edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej i naukowej. Niezwykle szeroka gama podejmowanych działań, jak również ich wysoki poziom merytoryczny, zasługują na najwyższe uznanie i wsparcie zarówno ze strony Rady Powierniczej, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

12.12.2016 Odpowiedź dyrektora Muzeum dot. petycji o nadanie nazwy placu przy Muzeum II Wojny Światowej Placem Wiadrowników

Odpowiedź dyrektora Muzeum dot. listu otwartego z dnia 7 grudnia 2016 r., skierowanego do Prezydenta Miasta Gdańska, Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska oraz Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w
postaci petycji o nadanie nazwy placu przy Muzeum II Wojny Światowej Placem Wiadrowników.

Materiały do pobrania

12.12.2016 Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce - ankieta

Grafika

Grafika

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat doświadczeń związanych z oglądaniem i wykorzystywaniem zasobów dostępnych w internecie (zdjęć, książek, zabytków).

Ankieta znajduje się pod adresem: http://badaniasocjologa.pl/index.php/649912/lang-pl

Badanie stanowi element szerszego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zatytułowanego Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce

(http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/).

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za poświęcony czas. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół badawczy MIK i UP

18.11.2016 Performance Fernando Bravo „Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach”

Performance "Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach" Fernando Bravo. Fot. Roman Jocher

Performance "Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach" Fernando Bravo. Fot. Roman Jocher

Performance hiszpańskiego artysty Fernando Bravo „Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach” odbył się 18 listopada 2016 r. przed docelową siedzibą Muzeum przy ul. Wałowej. Spektakl był metaforą losu migrantów, którzy poszukując bezpiecznego domu i lepszego życia, stykają się z najgorszym…

Partnerami wydarzenia byli Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności. Organizator Fundacja Wspólnota Gdańska.

Performace miał na celu zwrócenie uwagi na kwestię uchodźców przybywających z krajów dotkniętych wojną do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia.

-Wojna w Syrii i masowy napływ uchodźców nazywane są największą katastrofą humanitarną od czasów II wojny światowej. Według danych ONZ, tylko w 2015 roku przybyło do Europy ponad milion uchodźców. Podawane w środkach masowego przekazu fakty są jednak generalizujące. Forma, w jaką opakowuje się wiadomości o tzw. kryzysie migracyjnym sprawia, że często zapominamy, że za liczbami i faktami kryją się prawdziwi ludzie - mówi Dominika Matejko, antropolożka

Fernando Bravo jest hiszpańskim artystą, rzeźbiarzem, performerem. W latach 1999-2007 mieszkał w Krakowie. Pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim tłumaczył literaturę i założył swoją pierwszą pracownię rzeźbiarską razem z miejscowymi artystami. To doświadczenie pomogło mu stworzyć własny język rzeźbiarski, w którym bardzo ważny jest element narracyjny. Jego rzeźby i instalacje opowiadają historie. Prace nie są izolowane w czasie i przestrzeni, istnieją po to, by pomagać w zrozumieniu współczesnego świata.

W 2005 miał pierwszą wystawę w Warszawie, zorganizowaną przez Instytut Cervantesa w Warszawie i Klub Stodoła. Od 2013 zajmuje się wyłącznie rzeźbieniem. Brał udział w rozmaitych plenerach i wystawach, również indywidualnych, w Warszawie, Gdańsku, Barcelonie, La Seu d’Urgell. Jego rzeźby  prezentowane są w przestrzeni publicznej w Barcelonie i Gdańsku oraz znajdują się w zbiorach prywatnych w Hiszpanii.


16.11.2016 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zarządzenia MKiDN w sprawie połączenia muzeów

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wstrzymał wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podzielił argumenty przedstawiane przez skarżących we wnioskach o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia. Sąd stwierdził, że wykonanie wydanego przez Ministra aktu groziło zarówno wyrządzeniem jednostce znacznej szkody, jak również spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków prawnych.

W pierwszej kolejności WSA wskazał, że wykonanie zarządzenia Ministra skutkowałoby utratą bytu prawnego przez dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej, co niewątpliwie jest skutkiem trudnym do odwrócenia i wysoce szkodliwym. Nadto Sąd podzielił stanowisko skarżących, że trudne do odwrócenia skutki przemawiające za wstrzymaniem wykonania zarządzenia, wynikają z samej treści wydanego przez Ministra aktu. Chodzi tu o przejście pracowników do innego zakładu pracy w związku z połączeniem Muzeów w trybie regulowanym przepisami kodeksu pracy - art. 23(1) kp. 

Jak podniósł również Sąd, istotne znaczenie ma  fakt, że Muzeum jest obecnie na etapie instalowania wystawy stałej. Powyższe powoduje, że połączenie muzeów, immanentnie związane z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji, doprowadziłoby do wstrzymania robót, a co za tym idzie skutkowałoby  olbrzymimi konsekwencjami finansowymi związanymi z przestojem robót i samą inwentaryzacją.

Poniżej  zamieszczamy postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Materiały do pobrania

04.11.2016 Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r.

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r.

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r. o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z nowoutworzonym Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

W swej skardze Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na naruszenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujących aktów prawnych:

1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r.
2. Ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 r.
3. Ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r.
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 maja 2008 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów
5. Ustawy – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja Ministra Kultury narusza również szereg postanowień Konstytucji RP w tym:

1.Wynikające z Preambuły zasady dialogu społecznego oraz pomocniczości, gwarantujące prawa obywateli i ich wspólnot
2.Zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa (art. 2)
3. Prawo własności i prawa majątkowe władz samorządowych (art. 165)
4.Wolność korzystania z dóbr kultury (art. 6 i 73)

W uzasadnieniu skargi Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje między innymi, że Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało utworzone dla pozoru. Rzeczywistym celem wydania tego zarządzenia było doprowadzenie do likwidacji funkcjonującego od ośmiu lat Muzeum II Wojny Światowej i całkowita zmiana profilu powstałej w ten sposób instytucji muzealnej. Ponadto, zdaniem Rzecznika, podawana przez Ministra Kultury przyczyna połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest obiektywnie nieprawdziwa. Optymalne wykorzystanie potencjałów obu placówek, na które powołuje się Minister, nie mogło mieć miejsca, ponieważ w chwili wydania przez niego obwieszczenia, placówka muzealna pod nazwą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 nie dysponowała żadnym potencjałem, który mógłby zostać optymalnie wykorzystany. Zdaniem Rzecznika, tego rodzaju działania podważają zaufanie obywateli do państwa i prawa, a tym samym naruszają art. 2 Konstytucji RP.

W dalszej części uzasadnienia RPO wskazuje, że rozpoczęty przez Ministra proces tworzenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i połączenia go z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pociągnął za sobą nieuzasadnione wydatki Skarbu Państwa, co stanowiło naruszenie ustawy o finansach publicznych. Skarga stwierdza, że podjęte przez Ministerstwo Kultury działania stanowią podstawę do dokonywania wydatków publicznych, które ani nie są celowe ani też nie są oszczędne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę na ryzyko cofnięcia przez Gminę Miasta Gdańsk darowizny nieruchomości, na której wybudowany został gmach Muzeum II Wojny Światowej, co może spowodować dalsze negatywne konsekwencje dla Skarbu Państwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje następnie, iż utworzenie przez MKiDN Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 kolidować musi z działalnością istniejącego już Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, którego jednym z oddziałów jest Wartownia Nr 1 na Westerplatte. Zdaniem Rzecznika, wyklucza to swobodne dysponowanie przez Ministerstwo Kultury całością tamtejszego obszaru i stanowić może pozbawioną podstaw prawnych ingerencję w sferę praw własnościowych samorządu terytorialnego, ponieważ Muzeum Historyczne Miasta Gdańska nie jest instytucją państwową, lecz samorządową. Tym samym decyzja Ministra Kultury stoi w sprzeczności z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP, gwarantującym nienaruszalność własności władz samorządowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wykazuje dalej, że Minister Kultury nie dokonał konsultacji treści zarządzenia o połączeniu obu gdańskich placówek z Radą do Spraw Muzeów, mimo iż taki obowiązek nakłada na niego nie tylko ustawa o muzeach, ale również rozporządzenie MKiDN z 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

W końcowej części swej skargi Rzecznika Praw Obywatelskich dowodzi, że zarządzenie MKiDN narusza także art. 6 oraz art. 73 Konstytucji RP, które nakładają na organa władzy publicznej obowiązek tworzenia warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju, wszystkim obywatelom zapewniają zaś wolność korzystania z dóbr kultury. Zdaniem Rzecznika, zapowiedziane przez wielu darczyńców wycofanie przekazanych do Muzeum II Wojny Światowej najcenniejszych pamiątek rodzinnych w sytuacji, gdyby doszło do połączenia z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, skutkować będzie zubożeniem dziedzictwa narodowego, a tym samym ograniczać dostęp do dóbr kultury zamiast go upowszechniać.

Z powyższych względów Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury ws. połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Poniżej przedstawiamy pełną treść skargi RPO na zarządzenie z dnia 6 września 2016 r.

Materiały do pobrania

28.10.2016 Wizyta dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w Muzeum II Wojny Światowej

Dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield wraz z dyrekcją Muzeum zwiedzają wystawę dla dzieci "Podróż w czasie"

Dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield wraz z dyrekcją Muzeum zwiedzają wystawę dla dzieci "Podróż w czasie"

28 października br. Muzeum II Wojny Światowej odwiedziła dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield. Zwiedziła ona nową siedzibę naszej placówki w tym m.in. instalowaną właśnie wystawę główną, gdzie szczegółowo zapoznała się z fragmentami poświęconymi stosunkom polsko-żydowskim. Sara J. Bloomfield odbyła także rozmowy z dyrektorem Pawłem Machcewiczem i jego zastępcą Piotrem M. Majewskim na temat aktualnej sytuacji Muzeum II Wojny Światowej i perspektyw jego funkcjonowania po zakończeniu budowy nowej siedziby i zarządzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego połączeniu z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku.

16.10.2016 Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej

Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzają Muzeum. Fot. Roman Jocher

Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzają Muzeum. Fot. Roman Jocher

Z okazji obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego organizowanych w Gdańsku w dn. 16-17 października, w niedzielę jego przedstawiciele zwiedzili m. in. Muzeum II Wojny Światowej.

Wśród ok. 40 osób, które odwiedziło budowę Muzeum, byli m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Stanisław Biernat, pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gesdorf, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes Trybunału prof. Jerzy Stępień. Podczas spotkania dyrektor Muzeum, prof. Paweł Machcewicz, opowiedział o misji i celach instytucji oraz o etapach powstawania budynku.

Goście zwiedzili budowę, w tym sale wystawy dla dzieci „Podróż w czasie”, wybrane sale wystawy stałej, w tym przestrzeń z przedwojenną warszawską uliczką, salę z symbolicznym, zrujnowanym po wojnie miastem, gdzie znajduje się czołg T-34. Udali się również na plac oraz na wieżę, skąd z najwyższych pięter rozpościera się widok na panoramę Gdańska. Po zwiedzaniu Muzeum udali się do Europejskiego Centrum Solidarności.

10.10.2016 Nie żyje Andrzej Wajda (1926-2016)

Andrzej Wajda podczas przemówienia na premierze spektaklu „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, 1 września 2014 r. Fot. Kosycarz Foto Press

Andrzej Wajda podczas przemówienia na premierze spektaklu „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, 1 września 2014 r. Fot. Kosycarz Foto Press

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego polskiego reżysera, Andrzeja Wajdy, którego twórczość przyniosła największe dzieła filmowe, pokazujące polską historię.

Był zaangażowany w prace nad stworzeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  Brał udział w pracach Sądu Konkursowego w konkursie w 2009 r. na projekt ekspozycji stałej Muzeum, w 2010 r. uczestniczył w debacie pokonkursowej razem z gronem najwybitniejszych specjalistów, którzy wyłonili zwycięski projekt budynku.

Wyreżyserował również multimedialny spektakl „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, w dniach 1-2 września 2014 r. W ponad dwudziestominutowym spektaklu zostały wykorzystane unikalne filmy archiwalne i zdjęcia ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej, które dzięki video-mappingowi i animacji 3D ożyły na olbrzymiej powierzchni projekcyjnej. W jego treść zostały również wplecione fragmenty filmów Andrzeja Wajdy „Lotna” oraz „Katyń”. Ten spektakl przy pomocy nowoczesnych środków wyrazu pokazał jedną z najbardziej dramatycznych kart polskiej historii.

Podczas premiery spektaklu Andrzej Wajda swoje przemówienie zakończył refleksją, która doskonale odnosi się do jego twórczości: - Pytacie państwo: czy potrzebne jest nam wracanie do przeszłości? Społeczeństwo bez przeszłości to zbiegowisko. Nie chcemy być zbiegowiskiem. Musimy wiedzieć skąd przyszliśmy, by wiedzieć kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Reżyser wspierał naszą instytucję, brał udział w ważnych wydarzeniach w procesie powstawania Muzeum, służąc swoją radą. Zgodził się również podzielić swoimi wspomnieniami m.in. o tym jak zapamiętał wizytę w Gdańsku tuż przed wybuchem wojny, sytuację w Polsce we wrześniu 1939 r. oraz o pracach nad filmem "Katyń", które we fragmentach można zobaczyć na profilu Muzeum na Youtube. 

Cześć Jego pamięci.