Wersje językowe: PL EN

18.11.2016 Performance Fernando Bravo „Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach”

Performance "Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach" Fernando Bravo. Fot. Roman Jocher

Performance "Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach" Fernando Bravo. Fot. Roman Jocher

Performance hiszpańskiego artysty Fernando Bravo „Zatonięcie Europy. Rzecz o utraconych ojczyznach i ludzkich tragediach” odbył się 18 listopada 2016 r. przed docelową siedzibą Muzeum przy ul. Wałowej. Spektakl był metaforą losu migrantów, którzy poszukując bezpiecznego domu i lepszego życia, stykają się z najgorszym…

Partnerami wydarzenia byli Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności. Organizator Fundacja Wspólnota Gdańska.

Performace miał na celu zwrócenie uwagi na kwestię uchodźców przybywających z krajów dotkniętych wojną do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia.

-Wojna w Syrii i masowy napływ uchodźców nazywane są największą katastrofą humanitarną od czasów II wojny światowej. Według danych ONZ, tylko w 2015 roku przybyło do Europy ponad milion uchodźców. Podawane w środkach masowego przekazu fakty są jednak generalizujące. Forma, w jaką opakowuje się wiadomości o tzw. kryzysie migracyjnym sprawia, że często zapominamy, że za liczbami i faktami kryją się prawdziwi ludzie - mówi Dominika Matejko, antropolożka

Fernando Bravo jest hiszpańskim artystą, rzeźbiarzem, performerem. W latach 1999-2007 mieszkał w Krakowie. Pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim tłumaczył literaturę i założył swoją pierwszą pracownię rzeźbiarską razem z miejscowymi artystami. To doświadczenie pomogło mu stworzyć własny język rzeźbiarski, w którym bardzo ważny jest element narracyjny. Jego rzeźby i instalacje opowiadają historie. Prace nie są izolowane w czasie i przestrzeni, istnieją po to, by pomagać w zrozumieniu współczesnego świata.

W 2005 miał pierwszą wystawę w Warszawie, zorganizowaną przez Instytut Cervantesa w Warszawie i Klub Stodoła. Od 2013 zajmuje się wyłącznie rzeźbieniem. Brał udział w rozmaitych plenerach i wystawach, również indywidualnych, w Warszawie, Gdańsku, Barcelonie, La Seu d’Urgell. Jego rzeźby  prezentowane są w przestrzeni publicznej w Barcelonie i Gdańsku oraz znajdują się w zbiorach prywatnych w Hiszpanii.


16.11.2016 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zarządzenia MKiDN w sprawie połączenia muzeów

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wstrzymał wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podzielił argumenty przedstawiane przez skarżących we wnioskach o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia. Sąd stwierdził, że wykonanie wydanego przez Ministra aktu groziło zarówno wyrządzeniem jednostce znacznej szkody, jak również spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków prawnych.

W pierwszej kolejności WSA wskazał, że wykonanie zarządzenia Ministra skutkowałoby utratą bytu prawnego przez dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej, co niewątpliwie jest skutkiem trudnym do odwrócenia i wysoce szkodliwym. Nadto Sąd podzielił stanowisko skarżących, że trudne do odwrócenia skutki przemawiające za wstrzymaniem wykonania zarządzenia, wynikają z samej treści wydanego przez Ministra aktu. Chodzi tu o przejście pracowników do innego zakładu pracy w związku z połączeniem Muzeów w trybie regulowanym przepisami kodeksu pracy - art. 23(1) kp. 

Jak podniósł również Sąd, istotne znaczenie ma  fakt, że Muzeum jest obecnie na etapie instalowania wystawy stałej. Powyższe powoduje, że połączenie muzeów, immanentnie związane z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji, doprowadziłoby do wstrzymania robót, a co za tym idzie skutkowałoby  olbrzymimi konsekwencjami finansowymi związanymi z przestojem robót i samą inwentaryzacją.

Poniżej  zamieszczamy postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Materiały do pobrania

04.11.2016 Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r.

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r.

Dnia 20 października 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r. o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z nowoutworzonym Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

W swej skardze Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na naruszenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego następujących aktów prawnych:

1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r.
2. Ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 r.
3. Ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r.
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 maja 2008 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów
5. Ustawy – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja Ministra Kultury narusza również szereg postanowień Konstytucji RP w tym:

1.Wynikające z Preambuły zasady dialogu społecznego oraz pomocniczości, gwarantujące prawa obywateli i ich wspólnot
2.Zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa (art. 2)
3. Prawo własności i prawa majątkowe władz samorządowych (art. 165)
4.Wolność korzystania z dóbr kultury (art. 6 i 73)

W uzasadnieniu skargi Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje między innymi, że Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało utworzone dla pozoru. Rzeczywistym celem wydania tego zarządzenia było doprowadzenie do likwidacji funkcjonującego od ośmiu lat Muzeum II Wojny Światowej i całkowita zmiana profilu powstałej w ten sposób instytucji muzealnej. Ponadto, zdaniem Rzecznika, podawana przez Ministra Kultury przyczyna połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest obiektywnie nieprawdziwa. Optymalne wykorzystanie potencjałów obu placówek, na które powołuje się Minister, nie mogło mieć miejsca, ponieważ w chwili wydania przez niego obwieszczenia, placówka muzealna pod nazwą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 nie dysponowała żadnym potencjałem, który mógłby zostać optymalnie wykorzystany. Zdaniem Rzecznika, tego rodzaju działania podważają zaufanie obywateli do państwa i prawa, a tym samym naruszają art. 2 Konstytucji RP.

W dalszej części uzasadnienia RPO wskazuje, że rozpoczęty przez Ministra proces tworzenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i połączenia go z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pociągnął za sobą nieuzasadnione wydatki Skarbu Państwa, co stanowiło naruszenie ustawy o finansach publicznych. Skarga stwierdza, że podjęte przez Ministerstwo Kultury działania stanowią podstawę do dokonywania wydatków publicznych, które ani nie są celowe ani też nie są oszczędne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę na ryzyko cofnięcia przez Gminę Miasta Gdańsk darowizny nieruchomości, na której wybudowany został gmach Muzeum II Wojny Światowej, co może spowodować dalsze negatywne konsekwencje dla Skarbu Państwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje następnie, iż utworzenie przez MKiDN Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 kolidować musi z działalnością istniejącego już Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, którego jednym z oddziałów jest Wartownia Nr 1 na Westerplatte. Zdaniem Rzecznika, wyklucza to swobodne dysponowanie przez Ministerstwo Kultury całością tamtejszego obszaru i stanowić może pozbawioną podstaw prawnych ingerencję w sferę praw własnościowych samorządu terytorialnego, ponieważ Muzeum Historyczne Miasta Gdańska nie jest instytucją państwową, lecz samorządową. Tym samym decyzja Ministra Kultury stoi w sprzeczności z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP, gwarantującym nienaruszalność własności władz samorządowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wykazuje dalej, że Minister Kultury nie dokonał konsultacji treści zarządzenia o połączeniu obu gdańskich placówek z Radą do Spraw Muzeów, mimo iż taki obowiązek nakłada na niego nie tylko ustawa o muzeach, ale również rozporządzenie MKiDN z 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

W końcowej części swej skargi Rzecznika Praw Obywatelskich dowodzi, że zarządzenie MKiDN narusza także art. 6 oraz art. 73 Konstytucji RP, które nakładają na organa władzy publicznej obowiązek tworzenia warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju, wszystkim obywatelom zapewniają zaś wolność korzystania z dóbr kultury. Zdaniem Rzecznika, zapowiedziane przez wielu darczyńców wycofanie przekazanych do Muzeum II Wojny Światowej najcenniejszych pamiątek rodzinnych w sytuacji, gdyby doszło do połączenia z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, skutkować będzie zubożeniem dziedzictwa narodowego, a tym samym ograniczać dostęp do dóbr kultury zamiast go upowszechniać.

Z powyższych względów Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury ws. połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Poniżej przedstawiamy pełną treść skargi RPO na zarządzenie z dnia 6 września 2016 r.

Materiały do pobrania

28.10.2016 Wizyta dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w Muzeum II Wojny Światowej

Dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield wraz z dyrekcją Muzeum zwiedzają wystawę dla dzieci "Podróż w czasie"

Dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield wraz z dyrekcją Muzeum zwiedzają wystawę dla dzieci "Podróż w czasie"

28 października br. Muzeum II Wojny Światowej odwiedziła dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sara J. Bloomfield. Zwiedziła ona nową siedzibę naszej placówki w tym m.in. instalowaną właśnie wystawę główną, gdzie szczegółowo zapoznała się z fragmentami poświęconymi stosunkom polsko-żydowskim. Sara J. Bloomfield odbyła także rozmowy z dyrektorem Pawłem Machcewiczem i jego zastępcą Piotrem M. Majewskim na temat aktualnej sytuacji Muzeum II Wojny Światowej i perspektyw jego funkcjonowania po zakończeniu budowy nowej siedziby i zarządzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego połączeniu z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku.

16.10.2016 Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej

Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzają Muzeum. Fot. Roman Jocher

Uczestnicy obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego zwiedzają Muzeum. Fot. Roman Jocher

Z okazji obchodów 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego organizowanych w Gdańsku w dn. 16-17 października, w niedzielę jego przedstawiciele zwiedzili m. in. Muzeum II Wojny Światowej.

Wśród ok. 40 osób, które odwiedziło budowę Muzeum, byli m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Stanisław Biernat, pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gesdorf, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes Trybunału prof. Jerzy Stępień. Podczas spotkania dyrektor Muzeum, prof. Paweł Machcewicz, opowiedział o misji i celach instytucji oraz o etapach powstawania budynku.

Goście zwiedzili budowę, w tym sale wystawy dla dzieci „Podróż w czasie”, wybrane sale wystawy stałej, w tym przestrzeń z przedwojenną warszawską uliczką, salę z symbolicznym, zrujnowanym po wojnie miastem, gdzie znajduje się czołg T-34. Udali się również na plac oraz na wieżę, skąd z najwyższych pięter rozpościera się widok na panoramę Gdańska. Po zwiedzaniu Muzeum udali się do Europejskiego Centrum Solidarności.

10.10.2016 Nie żyje Andrzej Wajda (1926-2016)

Andrzej Wajda podczas przemówienia na premierze spektaklu „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, 1 września 2014 r. Fot. Kosycarz Foto Press

Andrzej Wajda podczas przemówienia na premierze spektaklu „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, 1 września 2014 r. Fot. Kosycarz Foto Press

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego polskiego reżysera, Andrzeja Wajdy, którego twórczość przyniosła największe dzieła filmowe, pokazujące polską historię.

Był zaangażowany w prace nad stworzeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  Brał udział w pracach Sądu Konkursowego w konkursie w 2009 r. na projekt ekspozycji stałej Muzeum, w 2010 r. uczestniczył w debacie pokonkursowej razem z gronem najwybitniejszych specjalistów, którzy wyłonili zwycięski projekt budynku.

Wyreżyserował również multimedialny spektakl „Wybuch”, jaki był prezentowany podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu wojny w Gdańsku, w dniach 1-2 września 2014 r. W ponad dwudziestominutowym spektaklu zostały wykorzystane unikalne filmy archiwalne i zdjęcia ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej, które dzięki video-mappingowi i animacji 3D ożyły na olbrzymiej powierzchni projekcyjnej. W jego treść zostały również wplecione fragmenty filmów Andrzeja Wajdy „Lotna” oraz „Katyń”. Ten spektakl przy pomocy nowoczesnych środków wyrazu pokazał jedną z najbardziej dramatycznych kart polskiej historii.

Podczas premiery spektaklu Andrzej Wajda swoje przemówienie zakończył refleksją, która doskonale odnosi się do jego twórczości: - Pytacie państwo: czy potrzebne jest nam wracanie do przeszłości? Społeczeństwo bez przeszłości to zbiegowisko. Nie chcemy być zbiegowiskiem. Musimy wiedzieć skąd przyszliśmy, by wiedzieć kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Reżyser wspierał naszą instytucję, brał udział w ważnych wydarzeniach w procesie powstawania Muzeum, służąc swoją radą. Zgodził się również podzielić swoimi wspomnieniami m.in. o tym jak zapamiętał wizytę w Gdańsku tuż przed wybuchem wojny, sytuację w Polsce we wrześniu 1939 r. oraz o pracach nad filmem "Katyń", które we fragmentach można zobaczyć na profilu Muzeum na Youtube. 

Cześć Jego pamięci.

 

07.10.2016 Nagroda Skrzydła Trójmiasta dla budynku Muzeum

Budynek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Roman Jocher

Budynek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Roman Jocher

Niezmiernie miło nam poinformować, że budynek naszego Muzeum otrzymał nagrodę "Skrzydła Trójmiasta" portalu Trojmiasto.pl w kategorii Bryła Trójmiasta. Na projekt oddano 5331 głosów.

Nagrodę w imieniu Studia Architektonicznego Kwadrat, autora projektu budynku, odebrał p. Bazyli Domsta.

Nominację Muzeum otrzymało za nowoczesną konstrukcję i unikatowy projekt architektoniczny obiektu muzealnego, w którym to co najważniejsze z punktu widzenia historii, znajduje się nie nad, lecz pod ziemią.

Projekt Muzeum został wyłoniony w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2010 r., na który spłynęło prawie 130 prac z 31 państw z całego świata. W Jury sądu konkursowego zasiadali wybitni specjaliści, architekci: Daniel Libeskind, George Ferguson, Hans Stimmann, Wiesław Gruszkowski, Grzegorz Buczek, Wiesław Czabański, Wiesław Bielawski, a także historyk sztuki, były dyrektor Museum of London Jack Lohman, artysta grafik Andrzej Pągowski, scenograf Krystyna Zachwatowicz Wajda i historyk Piotr Duda.

05.10.2016 Spotkanie partnerów współpracujących w ramach Liberation Route Europe

Przedstawiciele instytucji i organizacji podczas spotkania.

Przedstawiciele instytucji i organizacji podczas spotkania.

5-7 października 2016 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie partnerów współpracujących przy kolejnym etapie projektu realizowanego w ramach  Liberation Route Europe. Gospodarzem spotkania było Muzeum II Wojny Światowej.

Liberation Route Europe to projekt współtworzony przez Muzeum II Wojny Światowej oraz partnerów z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii. Ideą projektu jest zebranie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach związanych z II wojną światową w Europie i jej zakończeniem oraz ukazanie często odmiennych doświadczeń mieszkańców dotkniętych nią krajów.

 Druga faza polega na opracowaniu pakietów turystycznych, pozyskiwaniu nowych partnerów, co ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy o historii Europy związanej z II wojną światową oraz wsparciu rozwoju turystycznego zaangażowanych w projekt miast i regionów poprzez promocję znajdujących się w nich miejsc pamięci i instytucji kultury. Partnerzy współpracują nad stworzeniem tras turystycznych oraz projektów edukacyjnych w swoich krajach w miejscach, w których działy się wydarzenia związane z wojną, skierowanych do turystów i zorganizowanych grup odbiorców, głównie młodzieży.

W ramach projektu powstała już strona internetowa www.liberationroute.com oraz aplikacja mobilna, które są dostępne w językach wszystkich partnerów projektu. Zarówno strona, jak i aplikacja pozwalają użytkownikom na szybkie dotarcie do informacji o najważniejszych wydarzeniach, miejscach i postaciach związanych z przebiegiem i zakończeniem II wojny światowej w Europie oraz jej konsekwencjami.

Oprócz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w projekcie uczestniczą: Fundacja Liberation Route Europe oraz Gemeente Arnhem z siedzibą w Holandii, 44 Screens oraz Région Basse-Normandie z siedzibą we Francji, Visit Kent oraz Spirit of Remembrance z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Muzeum Aliantów w Berlinie oraz Rureifel-Tourismus z siedzibą w Niemczech, a także Bastogne War Museum z siedzibą w Belgii.

26.09.2016 Lekcja historii na cmentarzach bohaterów - podsumowanie Roku Cichociemnych

Poprzednia lekcja historii na cmentarzu komunalnym. Fot. Roman Jocher

Poprzednia lekcja historii na cmentarzu komunalnym. Fot. Roman Jocher

Już od 2011 roku Muzeum II Wojny Światowej tuż przed dniem Wszystkich Świętych organizuje wyjątkowe lekcje historii. Uczniowie wspólnie z kombatantami i historykami odwiedzają groby żołnierzy Armii Krajowej. Jest to okazja, by przybliżyć wojenne losy spoczywających na cmentarzach bohaterów, przeprowadzić drobne prace porządkowe, oddać należny szacunek zmarłym.

W tym roku pragniemy rozszerzyć formułę i przygotować lekcję historii opartą nie o jeden, lecz o trzy trójmiejskie cmentarze. Jednocześnie chcielibyśmy zwieńczyć i podsumować projekt „Cichociemni – poznaj legendę Polski Walczącej”. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, a szczególnie drużyny harcerskie do udziału w przedsięwzięciu. Planowany termin to 19 października (związany z kalendarzem zaproszonego kombatanta). Zainteresowanych nauczycieli bądź drużynowych prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Edukacyjnego p. Mateuszem Jasikiem:  m.jasik@muzeum1939.pl  

26.09.2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesuwa datę połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. na 1 lutego 2017 r.

23 września 2016 r.  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił nowe zarządzenie, przesuwające  datę połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. na 1 lutego 2017 r.

Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest wyjściem naprzeciw postulatom oraz jednoznacznym, formułowanym publicznie deklaracjom kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, zgodnie z którymi takie przesunięcie terminu połączenia placówek jest konieczne, aby umożliwić dokończenie budowy Muzeum oraz zakończenie prac nad organizacją ekspozycji.”

22 września 2016 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Paweł Machcewicz wystosował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo z informacjami na temat strat finansowych, które przyniosłoby łączenie muzeów z datą 1 grudnia 2016 r. Oznaczałoby to konieczność zatrzymania budowy i produkcji wystawy  na okres co najmniej jednego miesiąca dla przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Muzeum II Wojny Światowej, wymaganego przez ustawę o rachunkowości w przypadkach likwidowania i łączenia instytucji.   Dyrektor Muzeum przekazał także Ministrowi Kultury pisma od wykonawców prac budowlanych i wystawy z szacunkami kosztów takiej inwentaryzacji.    Przerwanie budowy skutkowałoby również   niemożnością wydatkowania kilkudziesięciu milionów złotych przewidzianych na dokończenie prac budowlanych  i produkcji wystawy w 2016 r.  Kwoty te  musiałyby zostać  zwrócone do budżetu państwa, w związku z czym zagrożone byłoby ukończenie budowy i otwarcie Muzeum II Wojny Światowej w 2017 r.  

Poniżej zamieszczony został Komunikat Muzeum II Wojny Światowej o zmianie terminu połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia Muzeów.

Materiały do pobrania