Wersje językowe: PL EN

13.10.2017 Inauguracja cyklu „eksponat miesiąca”

Odsłonięcie nowopozyskanego eksponatu, steru kierunku z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Fot. Mikołaj Bujak

Odsłonięcie nowopozyskanego eksponatu, steru kierunku z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Fot. Mikołaj Bujak

Muzeum II Wojny Światowej uroczyście zainicjowało cykl „eksponat miesiąca”. W ramach tej serii co miesiąc będziemy prezentować Państwu wyjątkowy eksponat, którego na co dzień nie można zobaczyć na naszych wystawach.

Wydarzenie otworzył Sekretarz Stanu w MKiDN, Minister Jarosław Sellin, który przedstawił zebranym najnowszy nabytek placówki – ster kierunku pochodzący z polskiego lekkiego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL. 23 Karaś. Pozyskanie tego eksponatu zawdzięczamy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a szczególnie Wiceministra Kultury, Pana Jarosława Sellina. Zebranych gości powitał Wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Tomasz Gliniecki i Kierownik Odziału MIIWŚ - Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Mariusz Wójtowicz-Podhorski, który był zaangażowany w proces pozyskania eksponatu.

Od dziś, w ramach cyklu „eksponat miesiąca”, w Muzeum można podziwiać ster kierunku samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL 23 Karaś, zaprojektowanego na początku lat 30. XX wieku, używanego między innymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego i kampanii wrześniowej 1939. Prezentowany eksponat jest jedynym zachowanym niemal w całości i w oryginalnej kolorystyce sterem kierunku Karasia. Na sterze widoczna jest biało-czerwona szachownica, znak rozpoznawczy  polskiego lotnictwa wojskowego oraz  fragmenty napisu oznaczającego model samolotu.

Eksponat miesiąca prezentowany jest głównym hallu Muzeum, tj. na poziomie -1, tuż za głównym wejściem.

10.10.2017 Spotkanie w Państwowym Archiwum Republiki Kazachstanu

dr. Karol Nawrocki z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty

dr. Karol Nawrocki z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty Na stole część z odtajnionych niedawno akt archiwalnych

Podobnie, jak inne muzea, tak i nasze stara się docierać do nowych i nieznanych źródeł archiwalnych. Niezwykle owocne w tym zakresie okazało się spotkanie pracowników gdańskiego Muzeum z Mukatajewym Danijarem - dyrektorem Państwowego Archiwum Republiki Kazachstanu w Ałmaty.

Spotkanie miało miejsce w dniu 9 października br., a delegacji Muzeum przewodniczył Dyrektor dr Karol Nawrocki. Podczas wizyty w kazachstańskim archiwum delegowani zapoznali się wstępnie z niedawno odtajnionym dokumentami dotyczącymi m.in. historii Polaków w Kazachstanie, w tym związanymi z ich sowiecką deportacją do Kazachstanu w 1936 roku, z formowaniem się Armii gen. Władysława Andersa, jak i z powojenną repatriacją Polaków.

Przeprowadzone rozmowy pozwoliły na podjęcie wstępnych ustaleń w zakresie dalszej współpracy. Omówiono także projekt wydania wspólnej publikacji naukowej, jak i stażów naukowych.

Spotkanie w Państwowym Archiwum Republiki Kazachstanu było jednym z wielu z zaplanowanych podczas delegacji zagranicznej spotkań w archiwach i muzeach.

06.10.2017 Zmieniając perspektywę

Zmieniając perpektywę

Zmieniając perpektywę

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno-teatralnym Zmieniając perspektywę organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej. Projekt podejmuje wybrane wątki historii II Wojny Światowej, które zostaną przybliżone uczestnikom w ramach warsztatów historycznych prowadzonych przez edukatorów z Muzeum II Wojny Światowej.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty teatralne, umożliwiające uczestnikom nabycie podstawowych kompetencji scenicznych oraz zapoznanie się z umiejętnościami aktorskimi. W ostatniej fazie projektu uczestnicy będą przygotowywani do realizacji spektaklu poprzez twórczą współpracę z zespołem, podczas licznych prób, który zostanie wystawiony na profesjonalnej scenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w poniedziałki, czwartki i piątki. Czas trwania jednorazowych zajęć to dwie godziny zegarowe. Czas realizacji projektu: 06.10.17 – 30.11.17 r.

Zasady rekrutacji uczestników:
• Rekrutacja uczestników na zajęcia rozpocznie się 06.10.2017 r. i będzie trwała do 11.10.2017r.
• Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest ukończenie dziewiątego roku życia i złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji wyrażającej chęć uczestnictwa dziecka w projekcie drogą mailową na adres: m.gajewska@muzeum1939.pl w terminie do 11.10.2017 r. włącznie, a następnie wypełnienie kolejnych etapów rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
- złożenie wstępnej deklaracji chęci wzięcia udziału w projekcie Zmieniając perspektywę wraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika
- wypełnienie i odesłanie na podany adres mailowy formularza zgłoszeniowego, który zostanie przesłany do kandydata po przyjęciu zgłoszenia wstępnego
- wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu
- oświadczenie, że stan zdrowia dziecka lub podopiecznego umożliwia udział w warsztatach
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu
- wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas zajęć, prób i premiery spektaklu oraz bezpłatnego wykorzystania tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań video na stronie internetowej oraz funpage Muzeum II Wojny Światowej na portalu Facebook w celu informacji i promocji projektu.

• Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wstępna ocena gotowości i predyspozycji dziecka do wzięcia udziału w projekcie, której wystawienie zastrzega sobie organizator.
• W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z uczestnikiem.

 

03.10.2017 „Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

„Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

„Wojna i pamięć" w Muzeum II Wojny Światowej

Zmiany, jakie zachodzą w pamięci zbiorowej po upływie siedemdziesięciu lat od zakończenia drugiej wojny światowej powodują potrzebę pogłębienia refleksji na temat ich podłoża, uwarunkowań i konsekwencji. Przemijający czas widoczny jest szczególnie w coraz mniejszej liczbę świadków wojny. Pamięć oparta na wspomnieniach świadków, przekazywana najbliższym, czyli pamięć komunikacyjna, ustępuje miejsca pamięci kulturowej. To właśnie kultura staje się miejscem tworzenia zbiorowego obrazu wojny. Wielość nośników pamięci oraz pojawiające się nowe prądy kulturowe powodują, iż obraz ten staje się coraz bardziej różnorodny.

Organizatorzy konferencji Pamięć i wojna. Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji dostrzegli szereg nośników pamięci, które obecnie mają bezpośredni wpływ na kształtowanie świadomości historycznej Polaków, takich jak literatura, film, muzea, rekonstrukcje historyczne, piosenka, komiks, gry komputerowe czy odzież patriotyczna. Pierwsze trzy były już analizowane w projekcie badawczym FWPN, UAM oraz Uniwersytetu w Kilonii: Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), zakończonym tomem zbiorowym Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech, który stał się inspiracją do dalszego pogłębiania badań. Wzrost ważności tych ostatnich nośników, związanych bardziej z kulturą popularną, jest jednym z wyrazów antropologizacji pamięci, która to stara się pokazać wojnę od strony przeżyć i odczuć ludzi. Stworzenie wrażenia emocjonalnej bliskości i jednocześnie dramatycznego napięcia powstałego dzięki wrażeniu współodczuwania niekiedy wymaga uproszczeń, co wiąże się często z zagorzałą dyskusją badaczy pamięci.

Planowana konferencja będzie również płaszczyzną stwarzającą okazję dla porównania zmian w pamięci zbiorowej w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Rosji. Kultura pamięci o II wojnie światowej w tych trzech krajach różni się diametralnie, co wynika zarówno z przyczyn politycznych, jak i odmienności kulturowych. Z referatami wystąpią prelegenci z trzech wspomnianych wyżej państw. Celem obrad ma być wyszczególnienie podobieństw i różnic obrazu wojny w pamięci kulturowej kreowanej przez różne nośniki pamięci, a także porównanie współczesnego obrazu wojny w Polsce, Niemczech i Rosji. Kwestie te są szczególnie warte uwagi, gdy zestawimy pamięć oficjalną Polaków będącą pamięcią ofiar i tę niemiecką naznaczoną odpowiedzialnością sprawców. Natomiast w pamięci biograficznej, czyli w tzw. sferze prywatnej oba narody utożsamiają się z pamięcią ofiar. Tym bardziej jako ofiary wojny widzą siebie Rosjanie.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB (KLIKNIJ TU)

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Karol Nawrocki

Dyrektor Muzeum Historii Polski
Robert Kostro

Kierownik Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM

Zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

WOJNA I PAMIĘĆ. PAMIĘĆ KULTUROWA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ W POLSCE, NIEMCZECH I ROSJI.

Konferencja odbędzie się dnia 16 października 2017 r.
godz. 10.00 - 20.00
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Plac Bartoszewskiego 1

WSTĘP WOLNY

PROGRAM:

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

10.15 – REFERAT INAUGURACYJNY
Architektura i pamięć – projektowanie muzeów oraz ekspozycji poświęconych historii II wojny światowej
(Mirosław Nizio, Nizio Design International)

10.45-12.00 – PANEL I

II wojna światowa na wystawie stałej Muzeum Historii Polski
(Robert Kostro, Muzeum Historii Polski)

Obraz II wojny światowej na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
(dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: perspektywy i wyzwania
(dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański)

12.00-12.30 – DYSKUSJA

13.30-15.30 – PANEL II

Muzeum i testament. Jak tworzą nas umarli i my umarłych?
(prof. dr hab. Karl Josef Pazzini, prof. em., Uniwersytet w Hamburgu)

Memuaryzacja narodowego socjalizmu we Freiburgu
(prof. dr hab. Bernd Martin, prof. em., Uniwersytet we Freiburgu)

Wielka Wojna Ojczyźniana w sowieckiej i postsowieckiej polityce symbolicznej: funkcje miejsca pamięci
(dr hab. Aleksiej Wasiliew, prof. IEŚW, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
w Moskwie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

Spory o pamięć – wokół polskich filmów fabularnych o II wojnie światowej
(dr Amelia Korzeniewska, Towarzystwo Naukowe im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

Obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej we współczesnym kinie rosyjskim
(dr Wiktoria Wasiliewa, Szkoła Kulturoznawstwa Narodowego Badawczego Uniwersytetu „Wyższa Szkoła Ekonomiczna” w Moskwie)

15.30-16.00 – DYSKUSJA

16.00-16.30 – przerwa kawowa

16:30-18:30 – PANEL III

Pamięć wojny zapisana w snach (dr hab. Stefan Bednarek, prof. em. UWr., Uniwersytet Wrocławski)

Rosyjsko-polskie projekty dotyczące zachowywania pamięci o wojnie na terenie byłych Prus Wschodnich
(Anton Zheriagin, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Trasa Pamięci Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: idea, doświadczenia, projekty
(Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera)

II wojna światowa w pamięci lokalnej i muzealnej narracji na przykładzie wystawy Losy Szamotulan i ich rodzin w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)
(Michalina Janaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach)

II wojna światowa w pamięci trzech pokoleń mieszkańców Baranowicz (Białoruś)
(Joanna Dworzecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18.30-19.00 – DYSKUSJA

19.00 – PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Organizatorami konferencji są:

Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Wydział Historyczny UAM, Grupa Badań Nad Pamięcią Zbiorową w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Badań Muzealnych i Dziedzictwa

Osoba do kontaktu:
Aleksander Masłowski – rzecznik prasowy MIIWŚ
tel. +48 606 862 598
rzecznik@muzeum1939.pl