Wersje językowe: PL EN

STATUT MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jako Muzeum w organizacji, zwane dalej „Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach";
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 3. niniejszego statutu.


§ 2.

 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
 2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
 3. Muzeum jest muzeum rejestrowanym wpisanym do Państwowego Resjestru Muzeów pod numerem PRM/108/2011.
 4. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.


Rozdział II
Zakres działania Muzeum


§ 3.

 1. Zadaniem Muzeum jest gromadzenie i ochrona zabytków i zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących historii II wojny światowej.
 2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. l, Muzeum w szczególności:
  1. kataloguje i naukowo opracowuje zabytki i zbiory;
  2. udostępnia zgromadzone zbiory poprzez wystawy stałe i czasowe;
  3. prowadzi działalność popularyzatorską, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i kulturalną;
  4. przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;
  5. opracowuje kopie, repliki i realizacje multimedialne przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;
  6. użycza i przyjmuje w depozyt zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. wzbogaca zbiory w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn oraz wymiany;
  8. opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa drukowane i multimedialne, filmy oraz programy komputerowe z zakresu swojej działalności;
  9. organizuje lub współorganizuje spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności.
 3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.


§ 4.
Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów: militaria i obiekty związane z wojskiem (między innymi broń i uzbrojenie, umundurowanie, wyposażenie i oporządzenie żołnierskie), przedmioty wytworzone i używane w obozach jenieckich, obozach pracy i koncentracyjnych, przedmioty użytku codziennego, fotografie, dokumenty oraz materiały dokumentujące opór wobec systemów totalitarnych, oraz obrazujące losy ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.


§ 5.
Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.


Rozdział III
Nadzór i zarządzanie Muzeum


§ 6.
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, z zastrzeżeniem § 11 ust.2.


§ 7.
Muzeum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rada Powiernicza. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:kierownictwo w sprawach naukowo - badawczych, oświatowych, organizacyjnych, pracowniczych, administracyjnych i technicznych; nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum; przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi, Radzie Powierniczej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych; czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi; wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów, decyzji; zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.


§ 8.
Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Radą Powierniczą.


§ 9.

 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.


§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
 2. Muzeum może prowadzić oddziały.
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. l.


§ 11.

 1. W Muzeum działa Rada Powiernicza, której członków w licxzbie 11 osób, w tym przewodniczącego, powołuje i odwołuje Minister.
 2. Do kompetencji Rady Powierniczej należy:
  1. nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa;
  2. bezpośredni nadzór nad realizacją cełów określonych w art. 1 ustawy o muzeach;
  3. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Muzeum.
 3. Szczegółowy tryb pracy Rady Powierniczej określa Regulamin Rady Powierniczej zatwierdzony przez Ministra.
 4. Kadencja Rady Powierniczej trwa 5 lat.


Rozdział IV
Kolegia doradcze


§ 12.

 1. Dyrektor może tworzyć - z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych muzealników - kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania, zwane także "kolegiami". Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.
 2. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.
 3. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
 4. Uchwały kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów członków kolegium w obecności co najmniej połowy składu kolegium.
 5. Kolegium przewodniczy Dyrektor albo osoba wybrana przez kolegium ze swego grona.
 6. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Muzeum.


Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 13.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 3. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.


§ 14.
Bieżąca działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

 1. dotacje otrzymywane od Ministra;
 2. wpływy z prowadzonej działalności;
 3. środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.


Rozdział VI
Działalność dodatkowa


§ 15.

 1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.
 2. Działalność, o której mowa w ust. l może być prowadzona w szczególności w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:
  1. sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych i wyrobów przemysłów kultury;
  2. odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań;
  3. publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz innej działalności w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie na realizację działalności statutowej.


Rozdział VII
Przepisy końcowe


§ 16.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister, w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Ostatnia aktualizacja: 2012.12.20